JS三级联动代码格式实例详解_百厌_前端开发者

这篇文章主要介绍了js三级联动代码格式实例详解,文中通过示例代码介绍的非常详细,对大家的学习或者工作具有一定的参考学习价值,需要的朋友可以参考下

实现js多级联动的代码格式

<head runat="server">
 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
 <title></title>
</head>
<body>
 省份<select id="pro" onchange="getcity()"> <!--创造三个下拉选项栏-->
   <option>选择省份</option>
 </select>
 城市<select id="city" onchange="getarea()">
  <option>选择城市</option>
 </select>
 区<select id="area">
  <option>选择区</option>
 </select>
</body>

</html>
<script type="text/javascript">
 var sheng = ["湖北省", "湖南省", "广东省"];
 var city = [["武汉市", "宜昌市", "咸宁市"], ["长沙市", "常德市", "邵阳市"], ["广州市", "深圳市", "惠州市"]]
 var ar = [[["武昌区", "洪山区"], ["夷陵区"], ["咸安区"]], [["芙蓉区"], ["鼎城区"], ["双清区"]], [["荔湾区"], ["福田区"], ["惠阳区"]]]
 window.onload = start;
 var s = document.getElementById("pro"); //设置初始的省份选项
 function start() {

  for (var i = 0; i < sheng.length; i++) {
   var op = document.createElement("option");
   op.innerHTML = sheng[i];
   s.appendChild(op);  //添加几个可选择的省份到第一个选项下拉栏
  }
 }
 var c = document.getElementById("city")
 function getcity() {
  c.length = 1;
  var sw = s.selectedIndex;//找到省份位置,从而好使后面的城市与省份对应
  var citys = city[sw - 1];
  for (var j = 0; j < citys.length; j++) {
   var op1 = document.createElement("option");
   op1.innerHTML = citys[j];
   c.appendChild(op1);
  }
 }
 var a = document.getElementById("area")
 function getarea() {
  a.length = 1;
  var sw = s.selectedIndex;//省份位置,与上一步中的sw一样
  var cw = c.selectedIndex;//城市位置
  var citys = ar[sw - 1];//先把三维数组中的区域找出来,确定是哪个省里的几个区
  var ars = citys[cw - 1];//再w位置,把对应的区对应给相应的城市
  for (var k = 0; k < ars.length; k++) {
   var op2 = document.createElement("option");
   op2.innerHTML = ars[k];
   a.appendChild(op2);
  }
 }
</script>

以上就是本文的全部内容,希望对大家的学习有所帮助,也希望大家多多支持前端开发者

赞(0)
前端开发者 » JS三级联动代码格式实例详解_百厌_前端开发者
64K

评论 抢沙发

评论前必须登录!