js多种滤镜算法实现代码实例_梵醉_前端开发者

这篇文章主要介绍了JavaScript多种滤镜算法实现代码实例,文中通过示例代码介绍的非常详细,对大家的学习或者工作具有一定的参考学习价值,需要的朋友可以参考下

1.灰色滤镜

设定R,G,B值相等

function makeGray(img){
 for(var pixel of img.values()){
 var avg = (pixel.getRed()+pixel.getGreen()+pixel.getBlue())/3;
 pixel.setRed(avg);
 pixel.setGreen(avg);
 pixel.setBlue(avg);
 }
 return img;
}

2.单色滤镜(以红色为例)

计算R,G,B的均值avg,判断avg是否小于128.

function makeRed(img){
 for(var pixel of img.values()){
 var avg = (pixel.getRed()+pixel.getGreen()+pixel.getBlue())/3;
 if(avg<128){
  pixel.setRed(2*avg);
  pixel.setGreen(0);
  pixel.setBlue(0);
 }
 else{
  pixel.setRed(255);
  pixel.setGreen(2*avg-255);
  pixel.setBlue(2*avg-255);
 }
 }
 return img;
}

3.彩色滤镜

function makeRainbow(img){
 for(var pixel of img.values()){
 var x = pixel.getX();
 var y = pixel.getY();
 var avg = (pixel.getRed()+pixel.getGreen()+pixel.getBlue())/3;
 var h = img.height;
 if(y<h/7){
  if(avg<128){
  pixel.setRed(2*avg);
  pixel.setGreen(0);
  pixel.setBlue(0);
  }
  else{
  pixel.setRed(255);
  pixel.setGreen(2*avg-255);
  pixel.setBlue(2*avg-255);
  }
 }
 if(y>=h/7 && y<h*2/7){
  if(avg<128){
  pixel.setRed(2*avg);
  pixel.setGreen(0.8*avg);
  pixel.setBlue(0);
  }
  else{
  pixel.setRed(255);
  pixel.setGreen(1.2*avg-51);
  pixel.setBlue(2*avg-255);
  }
 }
 if(y>=h*2/7 && y<h*3/7){
  if(avg<128){
  pixel.setRed(2*avg);
  pixel.setGreen(2*avg);
  pixel.setBlue(0);
  }
  else{
  pixel.setRed(255);
  pixel.setGreen(255);
  pixel.setBlue(2*avg-255);
  }
 }
 if(y>=h*3/7 && y<h*4/7){
  if(avg<128){
  pixel.setRed(0);
  pixel.setGreen(2*avg);
  pixel.setBlue(0);
  }
  else{
  pixel.setRed(2*avg-255);
  pixel.setGreen(255);
  pixel.setBlue(2*avg-255);
  }
 }
 if(y>=h*4/7 && y<h*5/7){
  if(avg<128){
  pixel.setRed(0);
  pixel.setGreen(0);
  pixel.setBlue(2*avg);
  }
  else{
  pixel.setRed(2*avg-255);
  pixel.setGreen(2*avg-255);
  pixel.setBlue(255);
  }
 }
 if(y>=5*h/7 && y<h*6/7){
  if(avg<128){
  pixel.setRed(0.8*avg);
  pixel.setGreen(0);
  pixel.setBlue(2*avg);
  }
  else{
  pixel.setRed(1.2*avg-51);
  pixel.setGreen(2*avg-255);
  pixel.setBlue(255);
  }
 }
 if(y>=h*6/7){
  if(avg<128){
  pixel.setRed(1.6*avg);
  pixel.setGreen(0);
  pixel.setBlue(1.6*avg);
  }
  else{
  pixel.setRed(0.4*avg+153);
  pixel.setGreen(2*avg-255);
  pixel.setBlue(0.4*avg+153);
  }
 }
 }
 return img;
}

4.模糊滤镜

(1)生成(0,1)之间的

以上就是本文的全部内容,希望对大家的学习有所帮助,也希望大家多多支持前端开发者。

» 本文来自:前端开发者 » 《js多种滤镜算法实现代码实例_梵醉_前端开发者》
» 本文链接地址:https://www.rokub.com/71788.html
» 您也可以订阅本站:https://www.rokub.com
赞(0)
64K

评论 抢沙发

评论前必须登录!