JS开发自己的类库实例分析_蓝瞳_前端开发者

本文实例分析了js开发自己的类库。分享给大家供大家参考,具体如下:

上文说过,复用性主要有:插件,插件为功能的基本单元;组件,组件为应用的单元;设计模式,设计模式为解决为题的思路。

上述三者是算法的具体表现形式。

基于上面的认识,减少重复造轮子的时间,实现高效开发,决定开发自己的类库。

下面是第一个函数,时间戳转为具体时间;

//时间戳转为具体时间
function transform(now) {
 var d = new Date(now);
 var year = d.getFullYear();
 var month = d.getMonth() + 1;
 var day = d.getDate();
 var hour = d.getHours();
 var minute = d.getMinutes();
 var second = d.getSeconds();
 if (month < 10) {
  month = "0" + month;
 }
 var date = year + "-" + month + "-" + day +
  " " + hour + ":" + minute + ":" + second;
 return date;
}

反过来具体时间转为时间戳:

//具体时间转转为指定时间戳
function transdate(date) {
 var d = new Date();
 d.setFullYear(date.substring(0, 4));
 d.setMonth(parseInt(date.substring(5, 7)) - 1);
 d.setDate(date.substring(8, 10));
 d.setHours(date.substring(11, 13));
 d.setMinutes(date.substring(14, 16));
 d.setSeconds(date.substring(17, 19));
 return Date.parse(d) / 1000;
}

也可以写成棉城对象的形式:

var transform = function() {
};
transform.prototype.change = function(t) {
  var d = new Date(t);
  this.year = d.getFullYear();
  this.month = d.getMonth() + 1;
  this.day = d.getDate();
  this.hour = d.getHours();
  this.minute = d.getMinutes();
  this.second = d.getSeconds();
  if (this.month < 10) {
   this.month = "0" + this.month;
  }
  this.date = this.year + "-" + this.month + "-" + this.day +
   " " + this.hour + ":" + this.minute + ":" + this.second;
  return this.date;
}

好了,关于转换的主函数就是这个了,实际应用当中具体时间转为时间戳,会根据具体情况进行变化处理。

更多关于JavaScript相关内容可查看本站专题:《JavaScript页面元素操作技巧总结》、《JavaScript操作DOM技巧总结》、《JavaScript切换特效与技巧总结》、《JavaScript动画特效与技巧汇总》、《JavaScript错误与调试技巧总结》、《JavaScript数据结构与算法技巧总结》及《JavaScript数学运算用法总结》

希望本文所述对大家JavaScript程序设计有所帮助。

赞(0)
前端开发者 » JS开发自己的类库实例分析_蓝瞳_前端开发者
64K

评论 抢沙发

评论前必须登录!