js实现身份证验证代码实例_旧址_前端开发者

这篇文章主要介绍了JavaScript实现身法证验证代码实例,文中通过示例代码介绍的非常详细,对大家的学习或者工作具有一定的参考学习价值,需要的朋友可以参考下

function isIdCardNo(num) {
    num = num.toUpperCase();   //身份证号码为15位或者18位,15位时全为数字,18位前17位为数字,最后一位是校验位,可能为数字或字符X。  
    if (!(/(^\d{15}$)|(^\d{17}([0-9]|X)$)/.test(num))) {
     //alert('输入的身份证号长度不对,或者号码不符合规定!\n15位号码应全为数字,18位号码末位可以为数字或X。');    
     //alert('身份证号长度不正确或不符合规定!');    
     return false;  
    } 
    //验证前2位,城市符合
    var aCity={11:"北京",12:"天津",13:"河北",14:"山西",15:"内蒙古",21:"辽宁",22:"吉林",23:"黑龙江 ",31:"上海",32:"江苏",33:"浙江",34:"安徽",35:"福建",36:"江西",37:"山东",41:"河南",42:"湖北",43:"湖南",44:"广东",45:"广西",46:"海南",50:"重庆",51:"四川",52:"贵州",53:"云南",54:"西藏",61:"陕西",62:"甘肃",63:"青海",64:"宁夏",65:"新疆",71:"台湾",81:"香港",82:"澳门",91:"国外"};
    if(aCity[parseInt(num.substr(0,2))]==null){
     //alert('身份证号不正确或不符合规定!');
     return false;
    }
    //alert('城市:'+aCity[parseInt(num.substr(0,2))]);
    
    //下面分别分析出生日期和校验位
    var len, re; len = num.length; 
    if (len == 15) {
     re = new RegExp(/^(\d{6})(\d{2})(\d{2})(\d{2})(\d{3})$/);
     var arrSplit = num.match(re); //检查生日日期是否正确
     var dtmBirth = new Date('19' + arrSplit[2] + '/' + arrSplit[3] + '/' + arrSplit[4]);
     var bGoodDay; bGoodDay = (dtmBirth.getYear() == Number(arrSplit[2])) && ((dtmBirth.getMonth() + 1) == Number(arrSplit[3])) && (dtmBirth.getDate() == Number(arrSplit[4]));
     if (!bGoodDay) {  
      //alert('身份证号的出生日期不对!');   
      return false;
     } else { //将15位身份证转成18位 //校验位按照ISO 7064:1983.MOD 11-2的规定生成,X可以认为是数字10。  
      var arrInt = new Array(7, 9, 10, 5, 8, 4, 2, 1, 6, 3, 7, 9, 10, 5, 8, 4, 2);  
      var arrCh = new Array('1', '0', 'X', '9', '8', '7', '6', '5', '4', '3', '2');  
      var nTemp = 0, i;   
      num = num.substr(0, 6) + '19' + num.substr(6, num.length - 6);   
      for(i = 0; i < 17; i ++) {    
       nTemp += num.substr(i, 1) * arrInt[i];  
      }
      num += arrCh[nTemp % 11];
      return true;
     }
    }
    if (len == 18) {
     re = new RegExp(/^(\d{6})(\d{4})(\d{2})(\d{2})(\d{3})([0-9]|X)$/);
     var arrSplit = num.match(re); //检查生日日期是否正确
     var dtmBirth = new Date(arrSplit[2] + "/" + arrSplit[3] + "/" + arrSplit[4]);
     var bGoodDay; bGoodDay = (dtmBirth.getFullYear() == Number(arrSplit[2])) && ((dtmBirth.getMonth() + 1) == Number(arrSplit[3])) && (dtmBirth.getDate() == Number(arrSplit[4]));
     if (!bGoodDay) {
      //alert(dtmBirth.getYear());
      //alert(arrSplit[2]);
      //alert('身份证号的出生日期不对!');
      return false;
     }
     else { //检验18位身份证的校验码是否正确。 //校验位按照ISO 7064:1983.MOD 11-2的规定生成,X可以认为是数字10。
      var valnum;
      var arrInt = new Array(7, 9, 10, 5, 8, 4, 2, 1, 6, 3, 7, 9, 10, 5, 8, 4, 2);
      var arrCh = new Array('1', '0', 'X', '9', '8', '7', '6', '5', '4', '3', '2');
      var nTemp = 0, i;
      for(i = 0; i < 17; i ++) {
       nTemp += num.substr(i, 1) * arrInt[i];
      }
      valnum = arrCh[nTemp % 11];
      if (valnum != num.substr(17, 1)) {
       //alert('18位身份证的校验码不正确!应该为:' + valnum);
       //alert('18位身份证号的校验码不正确!');
       return false;
      }
      return true;
     }
    } 
    return false;
   };

以上就是本文的全部内容,希望对大家的学习有所帮助,也希望大家多多支持前端开发者

赞(0)
前端开发者 » js实现身份证验证代码实例_旧址_前端开发者
64K

评论 抢沙发

评论前必须登录!